Лектори

Тодор Тодоров
Тодор Тодоров счетоводител

Бакалавър от СА „ Д. А. Ценов” гр. Свищов със специалност „Счетоводство и контрол”. Счетоводител в Централния офис на Kreston BulMar.

Момчил Николов
Момчил Николов счетоводител

Бакалавър от УНСС със специалност „Счетоводство” в УНСС и преминал успешно обучението в Академия БулМар. Счетоводител в централния офис на Kreston BulMar.

Зорница Стоянова
Зорница Стоянова специалист ТРЗ

Зорница е магистър по Регионално развитие и политики – Управление на човешките ресурси от Софийски университет “Св. Климент Охридски” и бакалавър по Социални дейности в сферата на трудовата заетост отново от Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Към екипа на Kreston BulMar Обработка на заплати се присъединява през 2018 г.

Костадин Павлов
Костадин Павлов счетоводител

Счетоводител в централния офис на Kreston BulMar.

Станислав Колев
Станислав Колев консултант

Бакалавър по счетоводство и анализ. Експерт по: МСС, ЗДДС и ЗКПО.

Величка Маркова
Величка Маркова одит мениджър в Kreston BulMar

Магистър по счетоводство и одитинг. Мениджър в отдел “Финансов одит” в централния офис на Kreston BulMar. В професионалната си кариера има над 3 години стаж като оперативен и главен счетоводител и близо 5 години стаж в независимия финансов одит. Участвала е в извършването на независим финансов одит на много дружества от различни сфери на бизнеса.

Димитър Мавродиев
Димитър Мавродиев счетоводител

Счетоводител в централния офис на Kreston BulMar.

Виктория Стоичкова
Виктория Стоичкова мениджър счетоводно обслужване

Бакалавър по счетоводство от УНСС. Мениджър счетоводно обслужване в централния офис на Kreston BulMar.

Цветелина Паскова
Цветелина Паскова Юрисконсулт в Kreston BulMar

Цветелина Паскова е магистър по право от Нов Български Университет и бакалавър по Връзки с обществеността от Софийски университет “Св. Климент Охридски”. През годините има натрупан опит в областта на вещното и облигационното право, както и в сферата на застраховането.

Димитър Пашов
Димитър Пашов консултант

Бакалавър по Бизнес Администрация. Експерт по МСС, ЗДДС, ЗКПО и осигуряване.

Анета Георгиева
Анета Георгиева данъчен съветник и консултант

Член на работните групи към Министерство на финансите за изготвяне на проекти за изменения и допълнения в ЗКПО и указания за прилагането му. Данъчен съветник, консултант и анализатор. Ревизиращ орган в Централно управление на НАП. Ревизиращ орган в ТД „Големи данъкоплатци” София.

Валентина Василева
Валентина Василева данъчен консултант Глобал Такс АД

Данъчен консултант с дългогодишен опит и обстойни познания по българското данъчно законодателство и СИДДО. Автор на над 40 статии в специализираните вестници, списания и годишници.

Евгения Попова
Евгения Попова експерт по осигуряване в НАП

Главен експерт по приходите в дирекция "Данъчно-осигурителна методология" на НАП.

Недялка Куфарова
Недялка Куфарова консултант

Бакалавър от УНСС със специалност Счетоводство.

Лилия Веселинова
Лилия Веселинова консултант

Бакалавър от УНСС със специалност Финанси.

Соня Чобанова
Соня Чобанова консултант

Магистър по счетоводство.

Катя Кашъмова
Катя Кашъмова експерт по осигуряване

н-к отдел "Осигурителна Методология" в ЦУ на НАП

Цветана Янкова
Цветана Янкова данъчен експерт в НАП

данъчен експерт

Салих Асанов
Салих Асанов консултант

Магистър по Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия от СА ”Д. А. Ценов” гр. Свищов.

Анелия Радулова
Анелия Радулова консултант

Бакалавър по Международни икономически отношения.