Предстоящ семинар

София
03.12.2019
13:30 ч.
30 лв.

Удостоверяване и документиране на изплатен доход и удържан данък по трудово правоотношение

Виктория Йотова Удостоверяване и документиране на изплатен доход и удържан данък по трудово правоотношение
 • Годишно преизчисляване на данъка по основно трудово правоотношение.
 • Срок за преизчисляване на данъка при работодателя по основно трудово правоотношение.
 • Ред за преизчисляване на данъка на годишна база.
 • Доходи, които се включват при годишното преизчисляване на ДОД.
 • Задължение на служителите за предоставяне на информация.
 • Случаи, при които не се извършва преизчисляване на годишна база.
 • Срок за предоставяне на документи на служителите, дори и в случаите, в които не е направено преизчисляване на данъка на годишна база.
 • Санкции при неправилно преизчисляване на данъка, при неиздаване на документите и непредставянето им на служителите.

Отчитане на земеделско производство

Екатерина Колева Отчитане на земеделско производство
 • Определение за земеделска продукция и биологичен актив.
 • Разграничаване на земеделска продукция от биологичен актив.
 • Разграничаване на земеделска продукция от преработена земеделска продукция.
 • Признаване и оценяване на земеделска продукция и биологичен актив.
 • Определяне себестойността на земеделска продукция и биологичен актив.
 • Отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавни и европейски фондове – субсидии.
 • Данъчно третиране на субсидиите за земеделски производители.
 • Фючърсни сделки за земеделска продукция – счетоводно отчитане и данъчни ефекти.
 • Брак и погиване на земеделска продукция – счетоводно отчитане и данъчни ефекти.
 • Обратно начисляване на ДДС за определени доставки на земеделска продукция.
 • Приспадане на акциз за горива за земеделски производители.
 • По-важни оповестявания към финансовите отчети, свързани с отчитане на земеделското производство.
 • Разлика в отчитане на земеделското производство по националните и международните счетоводни стандарти.
 • Санкции при некоректно отчитане на земеделското производство.

Отговорност на съдружника, пълномощника и длъжностното лице по смисъла на ТЗ, ДОПК и НК

Цветелина Паскова Отговорност на съдружника, пълномощника и длъжностното лице по смисъла на ТЗ, ДОПК и НК
 • Разграничение между основните фигури в капиталовото дружество;
 • Същност на отговорността по смисъла на Търговския закон;
 • Предели и начин на реализиране на отговорността по смисъла на Търговския закон;
 • Същност на отговорността по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • Предели и начин на реализиране на отговорността по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
 • Същност на отговорността по смисъла на Наказателния кодекс;
 • Предели и начин на реализиране на отговорността по смисъла на Наказателния кодекс.

Дискусионен панел

Дискусионен панел

Лекторите от първите три панела разглеждат казуси, поставени от аудиторията и отговарят на вашите въпроси. С предимство се разглеждат казуси, зададени при записване за семинара.

Цена за 1 човек 30 лв.

Регистриране за посещение на семинара

20% отстъпка за всеки следващ участник
Цена за плащане:
0.00 лв.