Предстоящ семинар

София
17.12.2019
13:30 ч.
30 лв.

Годишно Приключване на ЮЛ – новости и важни моменти

Методи Христов Годишно Приключване на ЮЛ – новости и важни моменти

Ще прегледаме промените, които влязоха в сила и се отнасят за 2019 г., а именно:

  • По съществени промени в ЗДДС
    • Промени свързани с опредяляне на място на изпъление при доставка на: далекосъбщителни услуги, услуги за радио – телевизионно излъчване и на услуги предоставяни по електронен път, водещи до промени свързани с прилагането на Режим извън Съюза/в Съюза и регистрацията по чл. 97б.
    • Нови моменти при определяне на данъчната основа по реда на чл. 26 и данъчното третиране на доставките на ваучери
    • Промени свързани с особените случаи за формиране на данъчна основа по реда на чл. 27 от ЗДДС
    • Промени свързани с отделни видове доставки
    • Промени свъразни с вноса
    • Право на данъчен кредит при повторна регистрация по ЗДДС
    • Корекции на ползаван данъчен кредит
    • Нови правила при внасянето на данъка
    • Промени свързани с основанията за задължителна и доброволна дерегистрация
    • Промени свързани с касовите бележки
    • Промени свързани с декларирането
  • По съществени промени в ЗКПО
    • Слаба капитализация и правило за ограничаване на приспадането на лихви
    • Промени свързани въвеждането на Правило за контролираните чуждестранни дружества
    • Данъчно третиране на договори за оперативен лизинг, съгласно Международните счетоводни стандарти, при лизингополучатели
    • Промяна в реда за деклариране и внасяне на дължимите данъци за последния данъчен период
    • Промяна свързана с освобождаването от облагане на социалните разходи за ваучери за храна.
    • Санкции по ЗКПО

Изготвяне на ГДД и извършване на данъчно преобразуване

Александър Бояджиев Изготвяне на ГДД и извършване на данъчно преобразуване
  • Кой има задължение за подаване на Годишна данъчна декларация (ГДД)?
  • Как се попълва ГДД?
  • Какви образци се подават заедно с ГДД?
  • Как се подава ГДД?
  • Как се определя годишният данъчен резултат?
  • Преобразуване на счетоводния финансов резултата;
  • Преобразуване на данъчно амортизируеми активи;
  • Приходи и разходи от последващи оценки на активи и пасиви;
  • Разходи представляващи доходи на местни физически лица;
  • Разходи за лихви;
  • Липси на дълготрайни и краткотрайни активи;
  • Признати ли са данъчни цели липсите и бракът?
  • Кога ДДС не се признава за данъчни цели?
  • Данъчно признаване на глоби, лихви и санкции;
  • Отписване на задължения;
  • Какво означава слабата капитализация и кога ще имаме непризнати разходи за лихви?
  • Пренасяне на данъчна загуба;
  • Кога едно дарение е признато за данъчни цели?
  • Признаване на стипендии за данъчни цели
  • Разлика между провизия и accruel;
  • Финансиране на дълготрайни активи и данъчно признаване;
  • Резерв от последващи оценки;
  • Какво е важно да знаем за авансовите вноски по ЗКПО?
  • Как се изчисляват авансовите вноски?
Цена за 1 човек 30 лв.

Регистриране за посещение на семинара

20% отстъпка за всеки следващ участник
Цена за плащане:
0.00 лв.