Предстоящ семинар

София
25.02.2020
13:30 ч.
30 лв.

Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2020 г.

Валентина Василева Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2020 г.
 • Въвеждане на нов режим „складиране на стоки до поискване“ - условия за прилагане на режима, документиране и деклариране.
 • Нови документи за доказване на вътреобщностна доставка на стоки в ЕС.
 • Определяне към коя вътреобщностна доставка се отнася транспорта при последователни доставки на стока. Данъчно третиране на последователните доставки.
 • Ново основание за задължителна регистрация по ЗДДС при сумиране на обороти от последователно извършване на еднородна дейност в един търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано. Определения за еднородна дейност и лица, действащи съгласувано.
 • Промени в определението за нова сграда след извършено съществено подобрение. Данъчно третиране на доставката на сграда, след извършено съществено подобрение. Корекции на ползван данъчен кредит на съществените подобрения.
 • Липса на доставка при безвъзмездно изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура – публична държавна или общинска собственост. Право на приспадане на данъчен кредит.
 • Отпадане на задължението за издаване на касова бележка при извършване на неприсъствено плащане с карта в интернет магазин.
 • Други промени:
  • Допълнение на дефиницията на доставка на стока;
  • Ново данъчно третиране на доставките на стоки, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона;
  • Ново основание за регистрация при вътреобщонстно придобиване на стоки;
  • Ново основание за регистрация на лица, установени извън България.
Цена за 1 човек 30 лв.

Регистриране за посещение на семинара

20% отстъпка за всеки следващ участник
Цена за плащане:
0.00 лв.