Предстоящ семинар

София
28.01.2020
14:34 ч.
30 лв.

Промени в данъчното законодателство за 2020 г.

Методи Христов Промени в данъчното законодателство за 2020 г.

Промени в ЗДДС

 • Въвеждат се разпоредбите на Директива 2018/1910, която изменя Директива 2006/112 по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила за облагане на търговията между държавите членки:
  • Режим „Складиране на стоки до поискване“;
  • Документиране на ВОД;
  • Механизъм за определяне на вътреобщностната доставка при последователна доставка на стока.
 • Промени предизвикани от практиката на СЕС;
 • Промени относно заявените електронни адреси пред АВ и НАП - същите да се считат за ел. адрес за получаване на съобщения съгласно чл. 28, ал. 2 от ДОПК;
 • Други промени свързани със:
  • Понятието данъчно задължено лице;
  • Доставка на стока/липса на доставка на стока;
  • Регистрацията/дерегистрация по ДДС;
  • Право на данъчен кредит и корекции на ползван данъчен кредит;
  • Неприсъствено плащане с дебитна/кредитна карта;
  • Доставки на стоки, предназначени за дейности в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България;
 • Санкции.

Промени в ЗКПО

 • Промени във връзка с въвеждането на данъчни правила в съответствие с тези, установени с Директива (ЕС) 2016/1164 и Директива (ЕС) 2017/952, ограничаващи възможностите за агресивно данъчно планиране и избягване от облагане:
  • Специфични правила при определяне на ДФР в случаите на хибридни несъответствия и на несъответствия с ДЗЛ, което е което местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция;
  • Специфични правила при трансфери към и от част на едно предприятие в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната.
 • Промени свързани с формиране на данъчни временни разлики в резултат на преобразуване на дружества, прехвърляне на предприятие или при трансфер на активи/дейност към част на предприятието разположена извън страната;
 • Разходи за ремонт на елементи на техническа инфраструктура - публична държавна или публична общинска собственост;
 • Промени касаещи слабата капитализация;
 • Определяне на прогнозна данъчна печалба;
 • Промени свързани с неизпълнение на изискванията за използване на данъчни облекчения;
 • Промени свързани с данък при източника.

Промени в осигурителното законодателство за 2020 г.

Георги Димитров Промени в осигурителното законодателство за 2020 г.
 • Новия ЗБДОО за 2020 г.;
 • Промени в минималния осигурителен доход;
 • Промени в осигурителните вноски;
 • По-важни срокове в началото на 2020 г.;
 • Промени в КСО;
 • Промени в нормативните актове по прилагането на КСО.
 • Нови служебни бележки по ЗДДФЛ
 • Нови справки по чл. 73 от ЗДДФЛ

Деклариране на доходи изплатени на физическо лице – чл.73 от ЗДДФЛ

Александър Бояджиев Деклариране на доходи изплатени на физическо лице – чл.73 от ЗДДФЛ
 • Начин на попълване на справката по чл.73 от ЗДДФЛ.
 • Задължение на платеца на доходите за предоставяне на информация по чл.73 от ЗДДФЛ.
 • Срок за подаването на справката по чл.73 от ЗДДФЛ.
 • Доходи, които се посочват в справката по чл.73 от ЗДДФЛ.
 • Особености при попълване на някои специфични доходи – нотариуси, наеми, граждански договори и т.н.
 • Санкции при неправилно попълване и при не подаване в срок на справката по чл.73 от ЗДДФЛ.
Цена за 1 човек 30 лв.

Регистриране за посещение на семинара

20% отстъпка за всеки следващ участник
Цена за плащане:
0.00 лв.