Отчитане на материалните запаси

52 мин 460

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Какъв е обхватът ма МСС 2 Материални запаси (МЗ)?
 • Какво представляват материалните запаси?
 • Какво представлява нетната реализируема стойност?
 • Какво представлява справедливата стойност?
 • Как се изчислява себестойността на МЗ?
 • Какви видове разходи съществуват?
 • Какво е реален и нормален капацитет?
 • Кои разходи не се включат в себестойността?
 • Стоки на път – пример;
 • Какви са методите за изписване на себестойност?
 • Счетоводно отчитане на обезценка?
 • Данъчно третиране на брак и липси?
 • Какво означава непреодолима сила – съдебна практика?
 • Технологичен брак или промяна на физико-химичните свойства – съдебна практика;
 • Изтичане на срок на годност;
 • Необходими оповестявания?
 • Какви са разликите между МСС 2 Материални запаси и НС 2 Материални запаси?
Всички семинари от тази дата
Дискусионен панел Александър Бояджиев Мануела Чонкова адв. Анелия Батлева
продава се само в пакет
Отчитане на провизии, условни задължения и условни активи Александър Бояджиев
Отчитане на материалните запаси Мануела Чонкова
Запор върху трудово възнаграждение адв. Анелия Батлева
Обща цена на избраните: 0 лв.
-25%
Купи всички семинари от тази дата
При пакетно купуване на всички семинари от тази дата, вие ползвате 25% отстъпка спрямо единичната цена
Цена: 15 лв.

Други семинари