Отчитане на земеделско производство

42 мин 229

Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Обхват на МСС 41 Земеделие;
  • Какви са изключенията, които не попадат в МСС 41?
  • Основни термини;
  • Кои са основните принципи в МСС 41?
  • Как се признават и оценяват биологичните активи?
  • Какви са изискванията за признаване и оценяване на биологични активи?
  • Как може да се определи справедливата стойност на биологичните активи?
  • Какви са методите за калкулиране на себестойността на земеделската продукция?
  • Какви са методите за калкулиране на себестойността при животновъдството?
  • Отчитане на правителствени дарения?
  • Данъчно облагане на физически лица;
  • Данъчно облагане на юридически лица;
  • Има ли специфики свързани със земеделието по Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данък добавената стойност?
  • Оповестявания.
   Всички семинари от тази дата
   Дискусионен панел Иван Георгиев адв. Цветан Терзийски Кристина Кондратюк
   Обезщетение на гражданите за вреди причинени от държавата и общините адв. Цветан Терзийски
   Отчитане на земеделско производство Иван Георгиев
   Удостоверяване и документиране на изплатен доход и удържан данък по трудово правоотношение Кристина Кондратюк
   Обща цена на избраните: 0 лв.
   -25%
   Купи всички семинари от тази дата
   При пакетно купуване на всички семинари от тази дата, вие ползвате 25% отстъпка спрямо единичната цена
   Цена: 15 лв.

   Други семинари