За нас

Счетоводна Академия БулМар е създадена с цел да обучава настоящите и бъдещите кадри на най-голямата счетоводна компания в България Kreston BulMar.

Kreston BulMar разполага с над 25 офиса в София страната, над 250 души персонал и над 5 000 постоянни клиенти.

Kreston BulMar е част от Kreston International, една от най-големите и авторитетни счетоводни и одиторски компании в света, с над 750 представителни офиси в над 110 държави, в които работят над 20 000 професионалисти.

Повече може да научите на нашия корпоративен сайт.

Нашата мисия в обучението по Счетоводство

Ние вярваме, че ако се повишат теоретичните знания и практическите умения на счетоводителите в България, това ще повиши престижа и оценката за счетоводната професия. Затова нашата мисия е да подготвяме счетоводители с най-добри теоретични знания и практически умения, които постоянно да издигат авторитета на счетоводната професия и оценката за счетоводния труд.

За семинарите

За да поддържаме и постоянно да повишаваме професионалната квалификация на нашите счетоводители, ние разбрахме че трябва да имаме системен подход. Разискването на отделни проблеми, възникнали в процеса на работа или посещение само на популярните семинари, свързани с промените в законодателството и годишното приключване, не са достатъчни за поддържане и развиване на високо професионално ниво на един счетоводител, защото много от важните теми остават незасегнати. Затова ние създадохме системна програма за вътрешно обучение на нашите счетоводители, която в рамките на 12 месеца, освен промените в законодателството, обхваща и всички останали важни теми от счетоводните стандарти и данъчното законодателство, без разбирането и прилагането на които, за един счетоводител не може да се каже, че е на високо професионално ниво.

От 2010 г. ние направихме нашите вътрешни обучения открити, а от 2012 г. започнахме да заснемаме нашите семинари, за да може всеки да ги гледа в удобно за него време, колкото пъти е нужно.

Семинарите на Академия Булмар се провеждат на живо всеки първи и трети вторник на месеца от 13:30 до 18:00 часа, а техният видео вариант се публикува до 3 седмици по-късно.

Теми и обхват на семинарите

Програмата за годишното професионално обучение за счетоводители на Счетоводна Академия БулМар съдържа над теми, които са разпределени приблизително по следния начин: Счетоводство – 13 теми; ЗДДС – 7 теми; ЗКПО и ЗМДТ – 6 теми; Осигуряване и ЗДДФЛ – 20 теми; Право – 8 теми (в т.ч. ДОПК, КТ, Пране на Пари и т.н.); отделно са темите свързани с промените в законодателството, годишното приключване и деклариране доходите на юридически и физически лица.

За всяка следваща календарна година семинарите са обогатени с актуалното законодателство, националната и европейска съдебни практики и добрите професионални практики у нас и по света.

Семинарите са изключително практически ориентирани за решаване на казуси от целия спектър на счетоводното и данъчното законодателство – в т.ч. ЗС, НСС, МСС, ЗДДС, ЗКПО, ЗАДС, ЗМДТ, ДОПК, КСО, ЗЗО и приложимите правилници и наредби. Всеки един казус освен от данъчна гледна точка се разглежда и от гледна точка на неговото осчетоводяване и третирането му съгласно националните или международните счетоводни стандарти.

Семинарите са подходящи, както за намиране на решения по текущи казуси, така и за поддържане и разширяване на професионалната компетентност в областта на данъците и счетоводните стандарти.